Ouderbetrokkenheid

Op verschillende manieren zijn ouders betrokken bij de Cazemierschool. Iedereen draagt binnen zijn/haar eigen mogelijkheden een steentje bij. Zo zijn er ouders die ondersteunen bij onderwijsactiviteiten, bij feestelijke gebeurtenissen, bij het onderhoud van de school en het plein. Daarnaast zijn er ouders die zitting hebben genomen in de medezeggenschapsraad of de oudercommissie. In onze schoolgids (zie documenten) staat een uitgebreidere beschrijving van onze ouderbetrokkenheid. 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft tot taak advies of instemming te geven met betrekking tot alle terreinen van het onderwijs op school, voor zover daar beleid op ontwikkeld of gewijzigd wordt. In een uitvoerig reglement staat beschreven hoe de MR werkt en over welke onderwerpen zij instemming of advies moet geven. In de MR zitten leerkrachten en ouders die daarvoor door hun achterban zijn gekozen, te weten twee ouders en twee leerkrachten. We vergaderen een aantal keren per schooljaar en daarvan worden notulen gemaakt die u als ouder kunt inzien. 

Aan de hand van een activiteitenplan en een jaarplanning bespreken we tijdens de vergaderingen verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen zijn er omdat wij graag informatie willen, soms alleen ter kennisgeving. De beleidsplannen waar de MR instemming- en/of adviesrecht heeft, staan vermeldt in de jaarplanning. Een speerpunt is o.a. de informatievoorziening naar ouders. Ook komen actuele zaken op tafel als zich iets voordoet wat betrekking heeft op onze school. De jaarplanning en het vergaderschema staan hieronder opgenomen. 

De vergaderingen zijn openbaar, ouders kunnen toehoorder zijn tijdens het onderdeel van de vergadering waarbij instemming of advies gevraagd wordt aan de MR en u bent van harte welkom. Wanneer u bij een vergadering wilt aansluiten, kunt u zich via ons emailadres aanmelden.

Als laatste willen we nog even melden dat de MR het prettig vindt als ouders en leerkrachten, onze achterban, ook ideeën indienen. Dus mocht u ideeën of vragen hebben benader dan gerust de MR om hierover van gedachten te wisselen.

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit ouders en medewerkers. In schooljaar 2022 - 2023 bestaat de MR uit de volgende personen:

Ramona de Lange (oudergeleding)
Maryam Baars(oudergeleding)
Daniëlle van Meenen (personeelsgeleding)
Martijn Sollie (personeelsgeleding)

De MR is bereikbaar via mr@cazemierschool.nl

De notulen van de MR, de jaarplanning met te bespreken onderwerpen en het jaarverslag van de MR zijn hieronder te vinden.


Huishoudelijk reglement MR Cazemierschool

Jaarverslag 2022 - 2023 MR Cazemierschool

Notulen MR juni 2023

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Stichting Floreant heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau. Esther Aalberts (ouder van onze school) vertegenwoordigt de Cazemierschool in de GMR. 

Ouderactiviteitencommissie

Wij zijn heel erg blij met onze actieve ouderactiviteitencommissie (OAC). De OAC van de Cazemierschool bestaat uit de volgende personen:

Chantal Zwakenberg
Fiebo ten Kate
Marieke Borger
Rijanne te Velde
Linda Kragt (contactpersoon vanuit het team)

De OAC is bereikbaar via oc@cazemierschool.nl

De oudercommissie heeft verschillende taken op zich genomen:
- Beheren en innen van de vrijwillige ouderbijdrage
- Coördineren van ouderhulp tijdens verschillende activiteiten in de school
- Het onderhouden van ons groene schoolplein
- Ondersteunen bij verschillende festiviteiten in de school
- Meedenken over het aanschaffen van materiaal dat direct ten goede komt van de kinderen

De OC vergadert eens per 6 weken op school. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT