Schoolplan

In het schoolplan beschrijven we aan welke grote doelen we de komende vier jaar werken om de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te verbeteren.

Elk jaar maken we een schooljaarplan. In het schooljaarplan beschrijven we op welke wijze we aan de doelen gaan werken. Ook staat er in wat we aan het eind van het schooljaar bereikt willen hebben.

In het Onderwijskundig jaarverslag staat een evaluatie beschreven van de ontwikkelingen van afgelopen schooljaar. 

Bovenstaande plannen zijn besproken met de medezeggenschapsraad. Daarnaast vragen we de mening van ouders tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep en oudertevredenheidsonderzoeken. Op deze manier hebben ouders ook inspraak in de plannen van de school. Jaarlijks houden we ouders op de hoogte van onze plannen tijdens een ouderavond. 

Schoolplan Cazemierschool 2023 - 2027

Schooljaarplan Cazemierschool 2023 - 2024

Onderwijskundig jaarverslag Cazemierschool 2022 - 2023


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT