Ondersteuning

Op onze school kunnen we verschillende vormen van ondersteuning bieden. Deze ondersteuning wordt gecoördineerd door Daniëlle van Meenen, zij is twee dagen per week werkzaam als intern begeleider. Daniëlle is bereikbaar via ib@cazemierschool.nl.

Naast de Intern Begeleider hebben wij de beschikking over 2 onderwijsassistenten, een gedragsspecialist en een orthopedagoog. 

We hebben onze ondersteuningsmogelijkheden beschreven in een zorgroute. Deze zorgroute kent vier niveaus van ondersteuning. 

Niveau 1 - adaptief onderwijs
Voor alle kinderen

De stamgroepleider past daar waar mogelijk het onderwijs aan op de onderwijsbehoefte van het kind. 

Niveau 2 - interne leerlingzorg
Beschikbaar voor alle kinderen (2a) en voor kinderen die op één onderdeel extra ondersteuning nodig hebben (2b)

Alle kinderen worden door de intern begeleider meerdere keren per jaar besproken met de stamgroepleider. Hierbij wordt gekeken naar de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is een vaste ontwikkelingsvolgkalender beschikbaar, waarop duidelijk staat op welke wijze wij de ontwikkeling van kinderen monitoren. 
Mocht tijdens deze bespreking blijken dat een kind extra ondersteuning op één vakgebied kan gebruiken, dan wordt er een plan opgesteld door de stamgroepleider. Er kan dan een onderwijsassistent worden ingezet, of er kan plaatsing in de Plusklas of Variagroep ingezet worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders van het kind. 

Niveau 3 - externe leerlingzorg
Voor kinderen waar we externe zorg voor inschakelen

Advies aan en begeleiding van kinderen, ouders en stamgroepleider na bespreking met (aan school gekoppelde) externe deskundigen. Hierbij kan men denken aan schoolarts, orthopedagoog, psycholoog, schoolmaatschappelijk werkende en een ambulant begeleider. 
We stellen een Ontwikkelingsperspectief op voor alle kinderen die niveau 3 ondersteuning krijgen. Dit doen wij samen met ouders, waardoor we allen weten welke ondersteuning er geboden wordt en wat hier de voortgang van is. 

Niveau 4 - samenwerkingsverband

Voor vrijwel alle kinderen zijn niveaus 1 t/m 3 voldoende om hun schoolloopbaan te kunnen vervolgen. Helaas is dit niet voor alle kinderen het geval. Gelukkig is er de Wet Passend Onderwijs, waardoor wij een samenwerking hebben met andere basisscholen in de regio. Wij zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Veld Vaart en Vecht. Mocht blijken dat de Cazemierschool geen geschikte onderwijsomgeving is voor een kind, dan bekijken we samen met de deskundigen van het samenwerkingsverband welke school wel passend zal zijn. Hierbij worden ouders nauw betrokken. 

Plusklas

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen hebben wij binnen stichting Floreant een plusklas. Deze plusklas is gevestigd in de Spiegel, in Dalfsen. In de plusklas wordt, onder leiding van gespecialiseerde leerkrachten, een dagdeel per week verrijkende leerstof aangeboden. Aanmelding voor de plusklas wordt altijd in overleg met de ouders gedaan. Er gelden bepaalde toelatingseisen voor de plusklas, meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Daniëlle van Meenen.

Variagroep

Kinderen die praktisch ingesteld zijn komen soms onvoldoende tot hun recht in de bovenbouw van de basisschool. Zij hebben meer praktische opdrachten nodig en kunnen zich op deze manier goed voorbereiden op de basisberoepsgerichte leerweg van het voortgezet onderwijs. Binnen stichting Floreant beschikken wij voor deze groep kinderen over de Variagroep, deze is gehuisvest bij de Spiegel in Dalfsen. In de Variagroep gaan zij een dagdeel per week met een gespecialiseerde leerkracht aan de slag met praktische opdrachten. Te denken valt aan technische opdrachten, houtbewerking, fietsonderhoud, etc. Aanmelding voor de Variagroep wordt altijd in overleg met ouders gedaan. Er gelden bepaalde toelatingseisen voor de Variagroep, meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Daniëlle van Meenen. 

Schoolondersteuningsprofiel

Een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden is te lezen in het School Ondersteuningsprofiel (SOP). Dit profiel is beschikbaar onder het kopje 'Documenten'.
Voor meer informatie over aanmeldingsprocedure bij kinderen met extra onderwijsbehoeften of over de ondersteuningsmogelijkheden kunt u contact opnemen met Daniëlle van Meenen (ib@cazemierschool.nl). Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT