Floreant

Stichting Floreant, Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal vormt het bestuur van tien christelijke scholen in Dalfsen, Ommen en omstreken en telt op dit moment circa 1300 leerlingen. Floreant is ontstaan uit de fusie van 1 januari 2017 tussen de 2 verenigingen voor Protestants Christelijk Onderwijs in Dalfsen en in Ommen (voormalig: PCO Dalfsen en PCO Ommen e.o.).

De tien scholen, te weten: PCB De Regenboog te Lemelerveld, Sjaloom te Dalfsen, CDS Hoogengraven te Stegeren, cbs Ichthus te Lemele, CBS De Spiegel te Dalfsen, Jenaplanschool Cazemier te Oudleusen, CDS A. Baron van Dedem te Dalfsen, CBS Het Koloriet te Ommen, CBS De Kardoen te Ommen en PCB De Triangel te Witharen maken de organisatie sterker en daarbij is de stichting veelkleurig in haar onderwijsaanbod met verschillende onderwijsconcepten. Ouders hebben echt iets te kiezen.

Bij onze stichting werken ongeveer 150 personeelsleden. De meesten zijn werkzaam als groepsleerkracht op één van onze tien scholen. Daarnaast zijn er ook directeuren, vakleerkrachten, leerkrachten in opleiding (LIO), onderwijsassistenten, conciërges, huishoudelijk medewerkers en onderwijsondersteunende personeelsleden in dienst.
Elke school heeft een eigen onderwijsconcept en karakter. Daar zijn wij erg blij mee. Juist door die unieke verschillen kunnen kinderen en ouders altijd wel een school vinden die bij hen past.

Elke school heeft een directeur die op schoolniveau eindverantwoordelijk is en die verantwoording af moet leggen aan de voorzitter CvB. Ook elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en via deze MR hebben ouders en personeel invloed op het schoolbeleid. De directeur is de gesprekspartner van de MR. Omdat Floreant meerdere scholen beheert, is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) , die gesprekspartner is van de voorzitter van het College van Bestuur.

Iedere school heeft een contactpersoon voor de kinderen (een leerkracht) en een contactpersoon voor de ouders (een ouder) aangesteld waar ouders/verzorgers/kinderen terecht kunnen als ze een klacht/problemen hebben. Tevens zijn er bovenschoolse vertrouwenspersonen aangesteld.

Verder geldt voor alle scholen dat zij:

  • werken vanuit een christelijke levensbeschouwing
  • werken met moderne methodes en middelen (zoals touchscreens en tablets)
  • kwaliteitszorg hoog in het vaandel hebben staan
  • rekening houden met de ontwikkelingsfase waarin ieder kind zich bevindt
  • extra zorg besteden aan kinderen met leer- en gedragsproblemen
  • extra zorg besteden aan meerbegaafde leerlingen (Plusklas, levelwerk)
  • omgangsregels hanteren waarbij respect voor elkaar centraal staat
  • de ouders/verzorgers betrekken bij wat er op school gebeurt
  • de samenwerking stimuleren tussen kerk, school en gezin
  • een open communicatie onderhouden met het voortgezet onderwijs in de regio, waarbij de aandacht uitgaat naar een goede aansluiting.

Floreant zit in een voortdurend proces van richting kiezen, plannen maken en samen op weg gaan. Onderweg moet regelmatig gekeken worden of we nog op koers zijn of dat er bijgestuurd moet worden. De keuzes die gemaakt worden, de richting en de uitwerking zijn van invloed op allen die betrokken zijn bij het onderwijs van uw kind en uiteraard ook op het kind zelf.

COLLEGE VAN BESTUUR & RAAD VAN TOEZICHT
De wet schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen de functies 'toezicht houden' en 'besturen'. Floreant wordt geleid door een voorzitter van het College van Bestuur, die wordt ondersteund door medewerkers van het bestuurskantoor. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de voorzitter van het College van Bestuur.

De Voorzitter van het College van Bestuur is: Dhr. J. (John) Wind

De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen: Dhr. Bert Hallink Dhr. Frans Klaassen Mw Jojanneke ten Brinke Mw. Annelies Duiveman

BESTUURSKANTOOR
Voor vragen of opmerkingen kunt ons bestuurskantoor tijdens kantooruren bereiken op:
Telefoon 0529 - 45 10 28
Bezoekadres:
Sandbergstraat 2a
7731 DG Ommen
E-mail bestuurskantoor@floreantscholen.nl
Website www.floreantscholen.nl
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT